Service

One Stop Environmental Services

การให้บริการเราคำนึงถึงความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนางานในวิชาชีพแห่งนักสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงาน โดยผลงานที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่หน่วยงาน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการของภาครัฐ และเอกชน

ด้วยประสบการณ์การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม เราได้พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยปัจจุบันสามารถให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจร