บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563